Regulamin 2017

1. Organizator:
•    Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach:
Adres:  34-371 Ujsoły, Bystra 1
Kontakt: tel. (33) 8647 036
e-mail:  cksirujsoly@gmail.com
•    Podbeskidzkie Centrum ATV Partner Bielsko
43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 305,
Kontakt: tel.: 660-401-310,
e-mail: polaris.bielsko@onet.eu
•    Gmina Ujsoły
•    Rada Sołecka Złatna

2. Założenia
Zawody towarzyskie, które mają na celu promocję tej dyscypliny oraz zachęcanie do aktywnej, mało rozpowszechnionej formy rekreacji w Gminie Ujsoły.

3. Miejsce zawodów
Wiejski Dom Kultury w Złatnej (Gmina Ujsoły)

4. Władze zawodów
Koordynator zawodów: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach.
Sędziowie zawodów: Ryszard  Śleziak, Janusz Szczotka
Kierownik Zawodów: Mirosław Szydłowski
Zabezpieczenie medyczne: Firma Fantom OFF

5. Zasady rozgrywania zawodów

Eliminacje:
Charakter eliminacji będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. Będzie przeprowadzona tzw. czasówka lub wyścig w grupach. Pierwsze miejsce będzie premiowane awansem do biegu finałowego.

Finały: (crosscountry)
Zawody odbywać się będą w kategorii skuterów śnieżnych. Zawodnicy zaczynają wyścig ze wspólnego startu na wyłączonym silniku. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie 60 minut. Zawodnik znajdujący się na trasie po upływie limitu czasu ma prawo do dokończenia tego okrążenia i będzie ono mu zaliczone do końcowej klasyfikacji. Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie ilości pokonanych okrążeń trasy, przy równej ich ilości liczy się czas pokonania wszystkich okrążeń.

6. Start
Sobota 11.02.2017 r. godz. 10.30
Zawodnicy są zobowiązani do stawienia się na miejsce startu 10 min. przed rozpoczęciem biegu i wyłączyć silnik. Zawodnicy ustawieni na jednej linii wyznaczonej przez startera na znak dobiegają do pojazdów.

7. Zgłoszenia udziału w zawodach
7.1.  Swój udział można zgłaszać w kategorii skuter śnieżny.
7.2.  Przyjmowanie zgłoszeń na adres e-mail: skutercross@gmail.com, telefonicznie pod nr: (33) 8647 036 lub bezpośrednio w Biurze CKSiRu.
7.3. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, kraj pochodzenia.

8. Wpisowe
8.1. Wpisowe umożliwiające udział w zawodach wynosi:
•    170 zł (płatne w dniu zawodów w Biurze Organizacyjnym lub na konto podane poniżej do dnia 8 lutego 2017 r.). W przypadku dokonaniu wpłaty na konto o dopuszczeniu do zawodów decyduje okazanie dowodu wpłaty w dniu zawodów.
Kwota obejmuje m.in.: wyżywienie zawodników, nr. startowe, przygotowanie logistyczne tras, nagrody rzeczowe i puchary, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną. Każdy zawodnik ponadto otrzyma gadżet z zawodów.
8.2. Wpisowe wymienione w terminie w pkt. 8.1  należy wpłacić na konto Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach: nr rachunku 92 8125 1018 0006 1476 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rajczy, oddz. w Ujsołach, tytuł przelewu: „(imię i nazwisko)” – wpisowe SKUTERCROSS 2017 lub w bezpośrednio w kasie CKSiRu. W przypadku przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty drogą elektroniczną na e-maila: skutercross@gmail.com lub faxem pod nr (33) 8647 036 (biuro CKSiR).
8.3.  Kartę zgłoszenia zawodnika można pobrać ze strony www.skutercross.com.pl, lub bezpośrednio w biurze Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach.
8.4. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika należy złożyć w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach lub w dniu zawodów w biurze organizacyjnym, bądź skanem na adres e-mail skutercross@gmail.com.

9. Ubezpieczenie
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

10. Nagrody
Przewidziane są puchary do trzeciego miejsca oraz nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy otrzymają okolicznościowy dyplom za udział w zawodach. Dla wszystkich uczestników będzie przygotowany poczęstunek (obiad i napoje). Każdy zawodnik ponadto otrzyma gadżet z zawodów.

11. Postanowienia końcowe
– Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu.
– Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku nie stawienia się zawodnika do zawodów.
– W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (brak śniegu) zawody mogą zostać przeniesione na inny termin, bądź odwołane.
– Wpisowe w przypadku odwołania zawodów zostanie zwrócone zawodnikom.
– W dniu imprezy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia się w biurze zawodów celem potwierdzenia udziału oraz złożenia w oryginale własnoręcznym podpisem kartę zawodnika, regulaminu oraz oświadczenia o stanie zdrowia i trzeźwości.
– Gąsienica pojazdu musi pozostać czysta.
– Zawodnicy muszą być wyposażeni w odpowiedni ubiór (kask, rękawiczki, ochraniacze wszelkiego rodzaju, gogle ochronne).
– Zawodnicy muszą posiadać zrywkę bezpieczeństwa – brak tej opcji powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika.

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW
ZŁATNA 11.02.2017 r. (sobota)

1. Biuro zawodów: od godz. 9.00 do końca zawodów (ok. godz. 17.00)
2. Odprawa zawodników godz. 10.00
3. Start:
godz. 10.30 – start zawodników na skuterach śnieżnych (eliminacje)
godz. 13.00 – zakończenie eliminacji

W przypadku jakiejś zmiany zostanie ona ogłoszona na odprawie.
godz. 13.00 -14.00 – Przerwa Obiadowa dla zawodników i organizatorów
4. Finały: godz. 14.15 – Start biegu finałowego
5. Ogłoszenie wyników rozdanie nagród: 15.30 – ogłoszenie wyników finałów

 

Komentarze są wyłączone.