Regulamin

Organizator:

 • Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach:

Adres:  34-371 Ujsoły, ul. Bystra 1

Kontakt: tel. (33) 8647 036

e-mail:  cksirujsoly@gmail.com

 • Podbeskidzkie Centrum ATV Partner Bielsko

43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 305,

Kontakt: tel.: 660-401-310,

e-mail: polaris.bielsko@onet.eu

 • Gmina Ujsoły

Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1

Kontakt: tel. (33) 8647 350

 

1. Założenia

Zawody towarzyskie. Mają na celu promocji tej dyscypliny oraz zachęcanie do aktywnej, mało rozpowszechnionej formy rekreacji w naszej gminie.

 

2. Miejsce zawodów

Wiejski Dom Kultury w Złatnej (Gmina Ujsoły)

 

3. Władze zawodów

      Koordynator zawodów: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach.

Sędziowie zawodów: Ryszard Śleziak, Janusz Szczotka

Kierownik Zawodów: Mirosław Szydłowski

Zabezpieczenie medyczne: Firma Fantom OFF

 

 4. Zasady rozgrywania zawodów

 

Kategorie: Zawodnicy swój udział mogą zgłaszać w jednej z dwóch kategorii startowych:

– kategoria pro

– kategoria hobby

 

Eliminacje:

Charakter eliminacji będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. Będzie przeprowadzona tzw. czasówka lub wyścig w grupach. Pierwsze miejsce będzie premiowane awansem do biegu finałowego.

 

Finały: (crosscountry)

Zawody odbywać się będą w kategorii skuterów śnieżnych. Zawodnicy zaczynają wyścig ze wspólnego startu na wyłączonym silniku. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie 60 minut. Zawodnik znajdujący się na trasie po upływie limitu czasu ma prawo do dokończenia tego okrążenia i będzie ono mu zaliczone do końcowej klasyfikacji. Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie ilości pokonanych okrążeń trasy, przy równej ich ilości liczy się czas pokonania wszystkich okrążeń.

 

6. Start

Sobota 10.02.2018 r. godz. 10.30

Zawodnicy są zobowiązani do stawienia się na miejsce startu 10 min. przed rozpoczęciem biegu i wyłączyć silnik. Zawodnicy ustawieni na jednej linii wyznaczonej przez startera na znak dobiegają do pojazdów.

 

7. Zgłoszenia udziału w zawodach

7.1.  Swój udział można zgłaszać w kategorii skuter śnieżny.

7.2.  Przyjmowanie zgłoszeń na adres e-mail: skutercross@gmail.com, telefonicznie pod nr: (33) 8647 036 lub bezpośrednio w Biurze CKSiRu.

7.3. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, kraj pochodzenia.

 

8. Wpisowe

8.1. Wpisowe umożliwiające udział w zawodach wynosi 180 zł (płatne w dniu zawodów w Biurze Organizacyjnym lub na konto podane poniżej do dnia 7 lutego 2018 r.). W przypadku dokonaniu wpłaty na konto o dopuszczeniu do zawodów decyduje okazanie dowodu wpłaty w dniu zawodów.

Kwota obejmuje m.in.: wyżywienie zawodników, nr. startowe, przygotowanie logistyczne tras, nagrody rzeczowe i puchary, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną. Każdy zawodnik ponadto otrzyma gadżet z zawodów.

 

8.2. Wpisowe wymienione w terminie w pkt. 8.1  należy wpłacić na konto Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach: nr rachunku 92 8125 1018 0006 1476 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Rajczy, oddz. w Ujsołach, tytuł przelewu: „(imię i nazwisko)” – wpisowe SKUTERCROSS 2018 lub w bezpośrednio w kasie CKSiRu. W przypadku przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty drogą elektroniczną na e-maila: skutercross@gmail.com lub faxem pod nr (33) 8647 036 (biuro CKSiR).

8.3. Kartę zgłoszenia zawodnika można pobrać ze strony www.skutercross.com.pl, lub bezpośrednio w biurze Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach.

8.4. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujsołach lub w dniu zawodów w biurze organizacyjnym albo skanem na adres e-mail skutercross@gmail.com.

 

9. Ubezpieczenie

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

 10. Nagrody

Przewidziane są puchary do trzeciego miejsca oraz nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy otrzymają okolicznościowy dyplom za udział w zawodach. Dla wszystkich uczestników będzie przygotowany poczęstunek (obiad i napoje). Każdy zawodnik ponadto otrzyma gadżet z zawodów.

 

 11. Postanowienia końcowe

– Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej

interpretacji regulaminu.

– Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku nie stawienia się zawodnika do zawodów.

– W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (brak śniegu) zawody mogą zostać przeniesione na inny termin bądź odwołane.

– Wpisowe w przypadku odwołania zawodów zostanie zwrócone zawodnikom.

– W dniu imprezy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia się w biurze zawodów celem potwierdzenia udziału oraz złożenia w oryginale własnoręcznym podpisem kartę zawodnika, regulaminu oraz oświadczenia o stanie zdrowia i trzeźwości.

– Gąsienica pojazdu musi pozostać czysta.

– Zawodnicy muszą być wyposażeni w odpowiedni ubiór (kask, rękawiczki, ochraniacze wszelkiego rodzaju, gogle ochronne).

– Zawodnicy muszą posiadać zrywkę bezpieczeństwa – brak tej opcji powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika.

HARMONOGRAM ZAWODÓW

Miejsce i termin imprezy:

ZŁATNA 10.02.2018 r.

 1. Biuro zawodów: od godz. 9.00 do końca zawodów (ok. godz. 17.00)
  2. Odprawa zawodników godz. 10.00
 2. Start:
  godz. 10.30 – start zawodników na skuterach śnieżnych (eliminacje)
  godz. 12.30 – zakończenie eliminacji

W przypadku jakiejś zmiany zostanie ona ogłoszona na odprawie.
12.00 – 14.00 – Wydawanie posiłków dla zawodników i organizatorów

 1. Finały:

godz. 13.00 – 14.00 – Start biegu finałowego w kat. hobby

godz. 14.15 – 15.15 – Start biegu finałowego w kat. pro

 1. Ogłoszenie wyników rozdanie nagród: 15.45 – ogłoszenie wyników finałów
 2. Godziny startów mogą ulec zmianie na miejscu – w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

Komentarze są wyłączone.